Algemene voorwaarden

A – ALGEMEEN DEEL 

1. Toepasselijkheid

1.1 Alle overeenkomsten tussen samenwerkingsverbanden en iedere andere huidige of toekomstige samenwerkingsverband van Stichting Document voor een Monument (hierna gezamenlijk en afzonderlijk: “DveM”) enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van DveM of met wie DveM een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (hierna: “de klant”) anderzijds, en alle door DveM aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij DveM geplaatste bestellingen, worden beheerst door deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”). 

1.2 Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing óók wanneer de klant in de door hen gehanteerde voorwaarden de voorwaarden van andere partijen – waaronder de algemene voorwaarden van Stichting Document voor een Monument – uitsluit.

1.3 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in artikel 1.4, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking, behoudens artikel 1.4, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling. 

1.4 Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van DveM aan de klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.5 Op bepaalde tussen DveM en de klant gesloten overeenkomsten zijn, in aanvulling op de voorwaarden opgenomen in dit Algemeen Deel (A) ook de hieronder in deel B, C en/of D opgenomen bepalingen van toepassing. Indien de delen B, C en/of D van toepassing zijn en de inhoud ervan strijdig is met de bepalingen opgenomen in het Algemeen Deel, prevaleert deel B, C en/of D.

2. Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten 

2.1 De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) door DveM geschiedt schriftelijk of doordat DveM met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan DveM verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door DveM van deze bestelling. 

2.2 DveM heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is DveM gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval DveM niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde. 

2.3 Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan DveM worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door DveM uitdrukkelijk worden aanvaard. 

3. Uitvoering van overeenkomsten

3.1 Door DveM opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient DveM schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij DveM nog een redelijke termijn krijgt om het verzuim weer op te heffen, alvorens zij in verzuim komt.

3.2 De klant verleent hierbij toestemming aan DveM om, indien DveM dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren. 

3.3 Voor zover een met een klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op de levering van boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur. De klant garandeert jegens DveM dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart DveM van enige vordering van enige partij ter zake.

3.4 Voor zover DveM, in verband met de uitvoering van overeenkomsten met de klant, overeenkomsten met derden sluit en daarbij gebonden is aan artikel 13.4 van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie inzake meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal, geldt ook in de overeenkomst tussen DveM en de klant dat meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%

Het meerdere of het mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

4. Betaling en facturering 

4.1 Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door DveM aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop DveM met de uitvoering van een bestelling begint.

4.2 Alle prijzen van DveM zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door DveM geleverde goederen en diensten komen ten last van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van DveM van invloed zijn, kan DveM doorberekenen aan de klant.

4.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van DveM op de klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

4.4 Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is DveM gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%. Daarnaast is DveM gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het DveM vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en met dien verstande dat de door de klant te betalen incassokosten beperkt zijn tot de bedragen genoemd in artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tussentijds aan de klant toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

4.5 DveM is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

4.6 Door DveM verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, DveM het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

4.7 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

4.8 DveM behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

5. Levering en risico

5.1 Goederen worden door DveM geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan DveM opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.

5.2 De door DveM aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

5.3 De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door DveM aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij DveM niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van ontvangst hiervan schriftelijk bij DveM worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt. De termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2) maanden.

5.4 Mocht de klant goederen niet of niet tijdig van DveM afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. DveM is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame 

6.1 DveM behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde goederen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens DveM, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van DveM bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

6.2 Iedere betaling die van de klant wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die vorderingen welke DveM op de klant mocht hebben ten aanzien van welke DveM in artikel 6.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 4.7.

6.3 Voordat het eigendom van de goederen op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op klant is overgegaan, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

6.4 Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de klant is overgegaan, zal de klant DveM onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de klant de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van DveM.

6.5 Indien DveM jegens de klant een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 BW niet van toepassing.

7. Intellectuele eigendom 

7.1 De klant ontvangt met betrekking tot door DveM geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, ter zake van of met betrekking tot de door DveM geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan DveM of aan derden van wie DveM die rechten in licentie heeft verkregen.

7.2 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de DveM overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding.

7.3 Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of (handels)namen van DveM of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

8. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1 De aansprakelijkheid van DveM is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van DveM wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van DveM komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. 

8.2 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van DveM beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 25.000 (vijfentwintig duizend euro).

8.3 De klant vrijwaart DveM voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen DveM en de klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

8.4 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens DveM, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door DveM, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van DveM, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8.5 De in artikel 8.4 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens DveM.

8.6 Indien DveM door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als DveM als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8.7 Onder overmacht van DveM wordt verstaan elke van de wil van DveM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DveM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

9. Beëindiging van overeenkomsten

9.1 Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met DveM voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) kalendermaanden. Gedurende de opzegtermijn dient de klant DveM in staat te stellen een omzet te verwezenlijken gelijk aan het bedrag dat in de zes (6) maanden direct voorafgaand aan de opzegging door DveM aan de klant is gefactureerd of, indien de overeenkomst korter heeft geduurd dan zes (6) maanden, een vergoeding gelijk aan zes (6) maal het gemiddelde door DveM aan de klant per maand gefactureerde bedrag gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de klant tussentijds niet worden beëindigd.

9.2 DveM is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van DveM.

9.3 Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met DveM voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is de klant in verzuim en is DveM gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

A. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

B. de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de andere rechten van DveM en zonder dat DveM tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.4 Indien DveM gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.3, is DveM bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de klant verplicht DveM hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van DveM op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij DveM de klant mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval DveM zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat DveM tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.6 In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en DveM eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

10. Slotbepalingen

10.1 Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

10.2 Het is DveM toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu vooralsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met DveM niet dan na schriftelijke toestemming van DveM aan derden overdragen.

10.3 De gehele rechtsrelatie tussen DveM en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door DveM gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.4 Alle geschillen tussen DveM en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

B – DIGITALE PRODUCTEN

11. Digitale producten

11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten op door DveM aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde e-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan DveM. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

11.2 Het is DveM toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien DveM door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.3 Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 11.1 beschreven licentie te buiten gaan.

11.4 Het is DveM toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

11.5 Indien de klant met toestemming van DveM Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 11 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door DveM zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan DveM bewijzen. 

close

Oh, hallo daar...
Leuk je te ontmoeten!

Abonneer op de nieuwsbrief – Binnen op het Binnenhof

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.